قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

گزارش دفاعیه پایان نامه

امروز مورخه دهم حوت 1387 در جلسه دفاعیه پایاننامه دوست نازنینم علی اکبر فیاض شرکت کردم. پایان نامه مقطع ماستری فقه و مبانی حقوق اسلامی. عصر ساعت دو بجه

عنوان پایان نامه "تأثیر قواعد فقهی بر روابط اجتماعی با تأکید بر قاعده احسان" بود. کلیه اساتید اعم از استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور (مناقش) از پایان نامه ایشان تعریف کردند. البته استاد مناقش ایرادهای نیز گرفت که برخی از آنها قابل تأمل بود و تمجیدهای کرد که نیز درخور دقت بود.

موضوع پایان نامه مذکور یکی از موضوعات جدی و درخور توجه است. به نظرم تطبیق قواعد فقهی بر سطح رفتارها و کردارهای اجتماعی استعداد و توانایی و قدرت فهم می خواهد. به عبارت دیگر اهلی کردن و آشتی دادن موضوعات با رفتارهای افراد جامعه یکی از محسنات کار پایان نامه هاست.

اما حیف شد که در وسط سخنرانی ایشان لبتاب ایشان مشکل پیدا کرد و برای برنامه دست انداز ایجاد گردید. شاید حسن کار ایشان یکی این بود که استاد رهنمایش یکی از استادان با سابقه دانشگاه فردوسی بود. همو در بخشی از بیاناتش گفت که کار اقای فیاض بالاتر از سطح فوق لیسانس است.

قابل یادآوری است که اقای فیاض زحمتهای فراوان کشیده است و تلاشهای صادقانه علمی از خود به خرج رسانده است. خون دل خورده است. وی کاری با صبغه جامعه شناسانه و فقهی و حقوقی انجام داده بود. جای خوش بختی است که ایشان لیسانس جامعه شناسی دارد و در فقه و مبانی حقوق اسلامی نیز اگر اشراف نداشته باشد معلومات کافی دارد. تلفیق جامعه شناسی و حقوق و فقه کار وی را درخشان ساخته بود.

برای آن دوست و رفیق ارجمندم آرزوی توفیق وافر دارم. امید است که توفیق یار ایشان باشد تا تلاشهای بیشتر علمی ایشان باشیم.

+