قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

وظایف شهرداری

وظایف شهرداری در اسناد تقنینی افغانستان

◙ علی پیام

Payam.44@gmail.com

 

تاریخ به روز رسانی:١٧ /1/1388

اشاره

: نوشته زیر در سال 87 در یکی از نشریات پایتخت نشر شده است.

شهرداری یا شاروالی و یا بلدیه کابل و همچنین کلیه شهرداریهای شهرهای کشور مطابق قوانین و مقرره ها دارای وظایف و برنامه های کاری مشخص و معین هستند. اما، واقعیت موجود یا عملکردهای شهرداری کابل و سایر شهرداریها متضاد و یا مخالف لایحه وظایف شان است. اگر راجع به عملکرد و لایحه وظایف و تخطیهای عیان و بی برنامه گیهای آشکار شهرداران کشور به طور مشخص شهرداری کابل سخن بزنیم شاید به مذاق شان تلخ آیند و قهر شوند. اگر بیائیم بگوئیم: شهرداری محترم کابل و سایر شهرداران کشور خاطی و مقصر و ناقض قانون هستند، شاید اوقات شان تلخ شوند و بگویند: برادر! به ادارات محترم دولتی و مقامات مسؤول توهین می کنی. اما در این نوشته در فضای نیک اندیشی و رفیقانه و هموطنانه آمده ایم آئینه کلانی روبروی شهرداران بخصوص شهردار کابل قرار داده ایم تا خود را در آن بنگرند و خود را بشکنند زیرا که آئینه شکستاندن خطاست! یادآوری این نکته لازم است که در این نوشته قضاوت به عهده آئینه کلانی است که در وسط شهر مانده ایم تا شهرداران ارجمند جمال و کمال شان را در آن ببینند. آن آئینه کلان عبارت است از لایحه وطایف، مندرجات قوانین و مقرره های ناظر به کارکردها و عملکردها و برنامه های شهرداران خصوصاً شهرداری محترم کابل؛ پایتخت کشور.

این هم خاطر نشان گردد که این حقیر فکر کرد شاید شهرداران ارجمند وقت و فرصت اطلاع از وظایف شان نداشته باشند، روی همکاری و هموطنی کمی وقت خود را به عنوان شهروند مصرف کنم و وظایف شهرداریها را برایشان تقریر کنم. البته منت گذاری نیست، صرفاً همکاری و نیک اندیشی است.

وظایف شهرداری در افغانستان به چند دسته طبقه بندی می شود که امید است کلیه شهرداریهای کشور این وظایف را از این به بعد روی دیوار دفاتر شهرداریها نصب کنند تا به رؤیت همگان برسند و بدین ملحوظ همگان از وظایف قانونی و شرعی و انسانی و وطنداری مطلع شوند.

وظایف رفاهی

 تأمین تسهیلات معیشتی شهریانی که در ساحه مربوطه سکونت دارند / اتخاذ تدابیر جهت مساعدت در امر انکشاف، ورزش و تربیت بدنی / اتخاذ تدابیر مبنی بر مساعدت در جمع آوری ارقام احصائیوی و احوال نفوس / مساعدت در رفع نیازهای اولیه و عاجل اجتماعی و اقتصادی در محل / اتخاذ تدابیر جهت رشد سالم وسایط حمل و نقل شهری توسط اداره مربوط / اتخاذ تدابیر جهت مساعدت در تهیه و توزیع مواد غذایی و بهبود خدمات معیشتی

احداث جاده ها و میدانهای تربیت بدنی و تشنابهای عمومی، حمامها، مندویها، مارکتها، مراکز فرهنگی و مدنی از طریق جلب سرمایه گذاری خصوصی در ساحات ممکنه پلانی / ایجاد سرسبزی شهرها / توسعه ساحات سرزمین،

وظایف عمرانی

 اعمار چاهها و کاریزها و حوضها و مخازن آب آشامیدنی / اعمار جاده ها و میدانهای تربیت بدنی و تشنابهای عمومی، حمامها، مندویها، مارکتها، مراکز فرهنگی و مدنی از طریق جلب سرمایه گذاری خصوصی در ساحات ممکنه پلانی / اعمار و ترمیم و صاف کاری جویها و جویچه های عامه در داخل شهرها / اتخاذ تدابیر جهت سهمگیری در کار احداث و اعمار مراکز مسکونی / همکاری همه جانبه در اعمار جامعه/ تخریب عمارات نزدیک به انهدام به اساس نظر هیئت

وظایف خدماتی و بهداشتی و نظافتی

 نظافت و پاکی محلات مربوط / عهده دار حفظ محیط زیست / تنظیف و پاک کاری / جمع آوری و انتقال و دفن به موقع کثافات، گذاشتن بیرلهای تنظیفی د ر جاهای معین برای انتقال / پاک کاری و انتقال کثافات محلات مسکونی / انجام امور مربوط به تنظیف و سرسبزی شهرها از طرف شاروالی با جلب همکاری سایر ادارات ذیرب،

وظایف نظارتی و حفاظتی

 اتخاذ تدابیر جهت مراقبت از نظافت حمامها، معطمها، هتلها، مهمانخانه ها، سماوارها، حوضهای آب بازی، سالنها و سایر فروشندگان مواد خوراکه به همکاری ادارات مربوط / حفظ چاهها و کاریزها و حوضها و مخازن آب آشامیدنی / مراقبت چاهها و کاریزها و حوضها و مخازن آب آشامیدنی / حفظ و مراقبت سرکها، کوچه ها و محلات مسکونی / مراقبت و کنترل قیم و و سایل اندازه گیری / حفظ سرسبزی شهرهای نواحی / اتخاذ تدابیر جهت مساعدت در حفظ و مراقبت و ترمیم آثار و آبدات تاریخی و فرهنگی / جلب همکاری داوطلبانه مردم در اجرای فعالیت تنظیفی و سرسبزی و سایر فعالیتهای سودمند

خدمات شهری

 نظارت و کنترل از اجرای تصامیم شورای اداری / تنظیم پذیرش مراجعین و حل و فصل به موقع و عادلانه شکایات شهریان و نظارت بر اجراآت و تصامیم / تثبیت محل ذبح و تنظیم بهتر امور صحی، قصابیها و نظارت از آن

وظایف امنیتی و انتظامی

 مساعدت د ر تحکیم قانونیت / تأمین امنیت و نظم اجتماعی و آرامی جامعه / مساعدت در دفاع از منافع قانونی ساکنان محل / تحکیم حاکمیت اسلام،

وظایف فرهنگی

 همکاری مؤثر در امر مبارزه علیه بیسوادی بالا بردن سطح تعلیمات عمومی و فرهنگی، آموزش مسلکی مردم / انکشاف شبکه های خدمات اجتماعی، مدارس، تعلیمات عمومی و مسلکی و کتابخانه

وظایف اداری

 قیمت گذاری اماکن طبق مقرره / تثبیت کرایه ملکیتهای شاروالی طبق مقرره / اتخاذ تدابیر جهت همکاری، با مؤسسات صحی در تطبیق تدابیر مربوط به جلوگیری از شیوع امراض / اتخاذ تدابیر در مورد توزیع نمرات زمین جهت اعمار منازل مسکونی و ساحات تجارتی طبق مقرره / استملاک اراضی مطابق به احکام قانون استملاک / تنظیم و تعمیم سیستم متر یک در ساحه مربوط / تحصیل محصول خدمات شهری / تصویب لوایح / رهبری ادارات و شعبات تحت اثر / دعوت و تدویر جلسات در رابطه به خدمات شهر / سازماندهی تطبیق پلان بودجوی پلان عوائد و مصارف سالانه / اتخاذ تدابیر جهت صرفه جویی در مصارف / ابراز نظر در مورد ساختمانهای تأسیسات ترافیکی در حوزه شهر،

- توزیع نرخنامه / تطبیق جدی نرخنامه / بررسی شرطنامه ها و تعهد نامه ها و قراردادها و اجاره ملکیت های شاروالی / تثبیت محلات دفن اموات / سازماندهی تکفین و تدفین اموات مجهول الهویه و لاوراث به صورت مجانی به همکاری سره میاشت / قبول کمک هبه ها و اعانه ها به نمایندگی از شهرداری و ثبت آن در دفاتر / جلوگیری از ساختمانهای خودسر به همکاری موظفین امنیتی حوزه مربوط / اعطای جوازنامه صنفی برای اصناف شهر / توزیع جواز صنفی به منظور انجام فعالت اصناف مختلف پیشه وران شهر از طریق شاروالی / اعطای جوازنامه کار برای کارگران خدماتی مؤسسات خارجی / اخذ جواز صنفی اهل کسبه و اصناف / جمع اوری و ثبت گزارش مؤثق ازدواج، تولدات، وفیات و نقل مکان به همکاری ادارات ذیربط و ارائه آن به مراجع مربوط.

در پایان، از عموم شهروندان کابل تقاضا می شود که مشارکت خود را جهت نظر دهی نسبت به موفقیت و عملکرد درست شهرداری کابل با توجه به لایحه وظایف شهرداری اعلام کنید. قطعاً پروسه نظر دهی شما هوش و درایت شهروندی و شهرمداری شما را نشان می دهد.

منابع

: (قانون شاروالی، ماده 4، جریده رسمی، شماره 794)، (مقرره تنظیف و سرسبزی شهرها، ماده 4)، (مقرره تنظیف و سرسبزی شهرها، ماده 2)، (قانون شاروالی، ماده 16، جریده رسمی، شماره 974)، (قانون محصول خدمات شهری، ماده3)، (قانون محصول خدمات شهری، ماده4)

وظایف سازندگی

+