قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

آبادی سنگ چیلی

آبادی سنگ چیلی

تایپ داستان بلند "آبادی سنگ چیلی" به اینجا رسیده است:

البته نقطه چینها جاهای سانسور است، فعلا

... سنگ ختنه در آبادی نشان قطع عضو آدمی است. تمام افراد مذکر آبادی در عمرش یکبار روی این سنگ خوابیده اند و پوست سر آلت مردانگی شان با فلز نوک تیزی قطع شده اند. قبل از ختنه شراب بوی عرق تن ... را به بچه ها خورانده اند تا قطع عضو بدنشان را حس نکنند و بعدش عنبر بوی عرق تن ... را آتش زده اند. متعاقباً قطع قسمتی از آلت تناسلی بچه ها چند قطره از خون ... که هر ماه از آلت نناسلی اش بیرون می ریزد در محل قطع آلت می چکاند. بچه ها بدون احساس درد و خون ریزی می روند به بازی های بچه گانه شان می پردازند.

در بنای ختنه گاه نخی کشیده شده اند در بغل دیوار به طول صدها متر و روی آن نخ پوستهای ختنه شده مذکران آبادی به نخ کشیده شده اند. این پوستهای چروکیده یک روزی عضو فعال و زنده مذکران آبادی بوده اند و یک روزی توسط کسی و با وسیله فلزی نوک تیزی قطع شده اند، درواقع جریان زندگی را از یک منبع بی کران قطع کرده اند و بعدش این اعضای قطع شده تبدیل شده اند به پوستهای خشکیده و چروکیده ای که خون در آن جریان ندارد و الان روی این نخها با شماره و مشخصات آویزان اند و خونی که  منبع حیات هر آدم و هر جانداری است قطع شده است. و بعدًا این پوستهای قطع شده از آلت مذکران را آورده اند وبه نخ کشیده اند با تاریخ، ساعت و زمان و نام صاحب عضو قطع شده و مشخصات کسی که عضو ... را قطع کرده است. این بنای نگهداری پوستهای ختنه شده که بعدها نام موزه ملی ختنه بر خودش گرفته است مرکز دید و بازدید جهانگردان بی شمار شده است. این موزه از جزو مهمترین موزه ملی آبادی سنگ چیلی است که به حیث معتبر ترین آرشیو ... شناخته شده است.

مردان آبادی برای تجدید خاطرات شان و علایق شان به مرحله ای از زندگی هر چند روز از این موزه سر می زنند. چون بر اساس عقاید این مردم یک مذکر چند مرحله از عمر را طی خواهد کرد. این عقیده در حفاری ای  آشکار شده است زمانی که سنگ نوشته ای از مغاره های آبادی به دست آمد و روی آن سنگ نوشته با خط مخصوص سنگ چیلی نوشته شده است: "هر مرد چند مرحله از عمر را باید طی کند و هر مرحله با قطع عضوی از بدن مشخص می شود. مرحله قطع ناف، مرحله ختنه و مرحله دندان کندن و مرحله افتادن دندان و ..." ادامه سنگ نوشته محو شده است. اما همین عقیده را دانشمندان و نویسندگان آبادی گرد آورده اند و سپس تحت نام فلسفه آبادی سنگ چیلی عرصه کرده اند که این فلسفه در مدرسه فلسفه ابادی برای بچه تدریس می شود.

ادامه دارد............

امید وارم بتوانم به نوبت بخشهای از این داستان بلند را برای مطالعه رفیقان در اینجا بگذارم.

+