قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

زبان حیوانات

زبان حیوانات

علی پیام

 

هرگاه بخواهند که درازگوش را به راه ببرند می گویند: "ایخ خخخخخ" و هرگاه بخواهند که دراز گوش ایستاد شود، می گویند: "اوش شششش!". اما هرگاه بخواهند که رمه گوسفندان تند تر حرکت کنند، می گویند" گورهیچ!" زبان گاو قلبه "اوحه بیه!" است و زبان سک "بیه بیه بیه...". و هرگاه بخواهند که گوسفندان توقف کنند، می گویند: قوش! و زبان بز "چیگی، چیگی" است و زبان شتر "هیها هیها". و برخی از زبان های حیوانات در قالب نوشتاری در نیامده است و به شکل اسم صوت غیر نوشتاری قرار دارد.

اما اصل مطلب این است که متأسفانه تا هنوز زبان برخی از هموطنانم رمز کشایی نشده است، با آن که زبان حیوانات رمز کشایی شده است.  همچنان جستجو می کنم که زبان برخی از هموطنان را کشف کنم. اگر شما کمک کنید خیلی متشکر می شوم. یعنی حیران هستم که با برخی از هموطنانم با چه زبانی صحبت کنم تا در درک متقابل برسم. شما چه فکر می کنید؟ خواستم این مسئله را با شما شریک بسازم تا با همکاری هم در جستجوی رمز کشایی زبان برخی از هموطنان ما برائیم. این قدر باور دارم که انسان زبان نفهم تر از حیوان نیست. اما سر مطلب چیست که من با انسان هموطنم نمی توانم از ره زبان و گفت و گو به درک متقابل برسم.

یعنی انسان افغانستانی تا هنوز نتوانسته اند که زبان یکدیگر را کشف کنند. لطفا اطلاع رسانی کنید، چنانچه اگر انسان ناطق افغانستانی کدام زبان مخصوص دارد، خبرم کنید. بنا به منطق ارسطویی: "الانسان حیوان، بعض الحیوان ناطق، فاالانسان ناطق" اما منطق انسان افغانستانی با منطق ارسطویی سازگار نیست. شاید در صغرا و کبرا و نتیجه منطقی منطق انسان افغانستانی درست این باشد: "فالانسان الافغانستانی غیر ناطق." در بحث جنس و فصل منطق ارسطویی آمده است که فصل انسان عبارت است از نطق و مستوی  القامت و ... شاید صرفا همین فصل (خصوصیت) مستوی القامت در قواره برخی از انسان های افغانستانی صدق کند.

البته به قول ادبای عرب "ما من عام الا و قد خص." یعنی هیچ کلی و عامی نیست که تخصیص نخورد. یعنی نمی توانم حکم کلی و عام برای عموم انسان افغانستانی صادر کنم. بدین توضیح که یک عده از انسان افغانستانی هنوز به مرحله نطق نرسیده اند نه همگی. لطفا این آگاهی را به همه جای جهان برسانید تا اگر زبان انسان افغانستانی را کسی رمز کشایی کرده است، خبرم کند.

+