اگر

"اگر"های قربانی شده و مقتول و شهید. اگرها هیچ وقت کسی را رها نمی کند. مثلا اگر می شد که یک قطعه سنگ الماس می بودم که گردن بند می شدم. اگر یک گوسفند می شدم که قربانی می شدم. اگر می شد که 24 ساعت می نشستم و می نوشتم. اگر مردم اینقدر فضول نمی بودند. هر کس صاحب دارایی خویش می بود که به هر کسی می داد دلش. اگر نامه های عاشقانه منتشر می شد. اگر باران می بارید. اگر برف می بارید. اگر می توانستم از ته دل خویش چکر می زدم و جاهایی نمی رفتم و جاهایی می رفتم. و اگر های شما به چند می رسد؟ اگر خرها آدم می شدند. اگر آدم ها خریت شان روی می شدند. اگر وطن آباد می شد. اگر کتاب من منتشر می شد. اگر پر می داشتم. و ههههههههه هاهاهاها

/ 0 نظر / 25 بازدید