غم نانوشته

کاپی بدون ذکر منبع ممنوع است.

نوشتن برای هنرمند سفارشی نیست. برای نویسنده هنرمند و برای هر هنرمند دیگر. برای نویسنده شکنجه بدتر از این نیست که نتواند بنویسد. شکنجه. نویسنده های هنرمند برای غم خودش و دل خودش می نویسد. دیشب یکی از هنرمندان مشبک کار دایکندی می گفت: چونکه حکومت و مردم و صاحبان چوکی توجهی به کار من ندارد؛ لذا من کار هنری نمی کنم. این حس خیلی غیر هنرمندانه است. هنرمند کسی است که برای دل حکومت و ارباب چوکی و یا هر کس دیگر نمی نویسد. برای حبیب الله مشبک کار گفتم: برای خودت خلق کن. بگذار که هیچ کسی توجه نکند. هنر کار دل است نه گل (به کسر گاف). نویسنده ها دو قسم اند: نویسنده های روزنویس و تاریخ مصرف دار و برای دیگران نویس که خوش این و آن بیاید. این نوع دست به قلم های مزخرفی هستند. نویسنده های هنرمند که پیشتر از سطح برداشت مردم هستند؛ این تیپ هنرمند است.

غم نانوشته نویسنده را دلگیر ساخته است. چیزی که باید آفریده شود نمی شود. این، شکنجه است برای نویسنده. غم نانوشته.

/ 0 نظر / 29 بازدید