مزرعه و من و عصر

مزرعه و من و عصر

 گندم زارها. آب و آبها. جوی و جویبار و درخت مزار پائین دست دفتر سازمان ملل متحد. جوی پر از آب و صدای آب. گلهای رنگارنگ. ارشقه در عین گل. سایه سار درختان لب جاده از سر آسیاب تا پائین دست تپه چونی. بادها و بادهای ملایم. هرگاه از خستگی ملول شدی و هرگاه از شهر و دود و غبار و آلودگی صوتی دلزده شدی بیا در بامیان. دشت و دشت ها و سپس کوه بابا با برف که دل هر آدمی را خنک می سازد. درخت مزار پیر و سالخورده و با خاطرات تلخ و شیرین بیا بنشین کنارش تا برایت قصه کند از گذشته های دور: زمانهای جنگ تا .../ 31 جوزا 1390 شهرک دشت عیسی خان

/ 0 نظر / 26 بازدید