20 عنوان کتاب من در زمینۀ ادبیات کودک

شمار 20 کتاب از سری کارهای من در زمینۀ ادبیات کودک در کابل چاپ و منتشر شد:

1. گرگ دم بریده/ 2. قصه دختر، اژدها و چکک/ 3. روباه، گرگ و باغبان/ 4. بزگ چینی/ 5. دیو، خواهر و برادر/ 6. پیشک دم بریده/ 7. اسد نیکوکار/ 8. میو/ 9. رودابه/ 10. مرجان/ 11. آدمک برفی/ 12. کوه شیردروازه/ 13. علی شاه زنگوله/ 14. غچی غچی بهار شد/ 15. قوقو برگ چنار/ 16. شکیب به کودکستان می‌رود/ 17. بز خرابکار؛/ 18. مسواک/ 19. مرجان/ 20. قصه بابا.

مجموعۀ کتاب‌های مذکور را در تصویر می‌توانید ببینید:

/ 0 نظر / 50 بازدید