مظاهره در شب

مظاهره در شب

مظاهره در شب! دیشب سرور محمدی دوست اندیوالم از بازار بامیان حوالی ساعت 8 و 9 شب در محله تپه چونی (مشرف به بازار) نفس زده آمد و گفت: در هتل نشسته بودم که مظاهره چی ها در تاریک و روشن نورهای تابنده بر کف جاده از پیش هتل قلب آسیا گذشت. و خبر داد که مظاهره چی ها دانشجویان بودند. و گفت: در مسیر مشرف بر چونی به جای شعار دادن صدای مختلف و عجیبی از خود نشان تبارز می دادند. حداقل سه نفر این خبر را روایت کرده اند. چهارمی خبرنگاری بود که سر صبح گفت: دیشب زنگ زد که مظاهره است و .../ 23 جوزا 1390 شهر جدید

/ 0 نظر / 29 بازدید