منابع مکتوب ملی و فقدان فرهنگ نگهداری

منابع مکتوب ملی و فقدان فرهنگ نگهداری

 تاریخ یک سرزمین شلغم نیست. یک کش ناس نیز نیست. تاریخ یعنی مجموعه ی اثار مکتوب.

دیروز در یک دفتر فرهنگی رفتم چند کارتن نم کشیده کنار دروازه گذاشته شده بود برای اینکه بروند سطل زباله بخیر از خدا. البته من با اجازه گرفتم و با خودم آورده ام باید ببرم شان جای مناسبی برای نگهداری تحویل شان بدهم.

هریک:

1. نشریه «پَیک»، خبرنامه، 1373، دست نویس. 10 صفحه. بدون مشخصات.

2. طارق، 7/12/1358 ارگان سازمان ازادیبخش اسلامی افغانستان (الحدید)، 8 صفحه.

3. پیکار اسلامی، ارگان نشراتی حزب رعد در خارج از کشور، جدی 1358، 8 صفحه، بدون مشخصات.

4. ماهنامه افق (ضمیمه تفاهم)، حوت 1379. 8 صفحه، سردبیر: طبیه محمدی. مدیر اجرایی: زهرا زاهدی،

5. جوانان مهاجر، 1378. 2 صفحه، مدیر مسوول: محمد جعفری، 11 صفحه.

6. افغانستان آزاد، چندین شماره، نشریه اتحادیه محصلین افغانی در امریکا، نومابر 1980، بدون مشخصات. 8 صفحه.

7. پیام مستضعفین، سال 1358 چندین شماره، ارگان نشراتی سازمان نصر، 8 صفحه.

8. هاجر، نشریه ضمیمه کمیسیون امور زنان حزب وحدت، مدیر مسوول: صدیقه مبارز. 1377، چندین شماره، 8 صفحه.

9. گلستانه، ویژه کودک و نوجوان، 1379، سردبیر: محمدحسین محمدی، 12 صفحه.

10. گلبانگ، ادبی و هنری، 1376، 8 صفحه.

11. بیانیه اولین همایش معلمین مهاجر افغانستانی، 16/2/1378 (نام های ده مورد مکتب خودگردان

مهاجرین افغانستانی.

تبصره:

ممکن است هریک از افراد یک ورق ولو یک بیانیه باشد بدیهی است که از اهمیت تاریخی برخوردار است. شاید هر کس به این گونه اسناد دسترسی داشته باشد به نظر شما چه کار باید بکند؟

پیشنهاد عاجل من این است:

اولا، هرگونه سند ملی را تحویل «مرکز منابع معلوماتی در دانشگاه کابل» ACKU جایی که خانم نانسی دوپری مسؤولش است بدهیم. محل مناسبی است برای نگهداری اسناد ملی.

دوم، هرگونه سند ملی را تحویل آرشیف ملی بدهیم؛ تا جایی که خبر دارم رئیس فعلی آرشیف ملی خواستار تحویل اسناد تاریخی شده است تا در این محل نگهداری گردد.

با احترام

علی پیام

/ 0 نظر / 60 بازدید