طلا

طلا یافتن یعنی اینکه نامه های عاشقانه یک پیامبر جبران خلیل جبران را پیدا کنی و سپس هوس کنی که بنشینی و بخوانی اش. امروز این کتاب را دانلود کردم اش. بدتر از این نمی شود که بروی پیش کله چند کله پوک و دهاتی بنشینی و او برایت بعبعبع کند. روی این دلیل است که در هیچ سخنرانی و مراسم نمی توانم شرکت کنم زیرا که بعبعبع خیلی به دل نمی چسپد.طلا یافتن یعنی بیرون شدن از جس. طلا شدن در این مملکت یعنی برامدن از هرچه رنگ این مردم را دارد.

/ 0 نظر / 32 بازدید